Ainekavad

 

Algklasside ainekavad:

 

1. klassi ainekavad

2. klassi ainekavad

3. klassi ainekavad

4. klassi ainekavad

 

Ajalugu

 

gümnaasiumi ajalugu

põhikooli ajalugu

Arvutiõpetus

 

gümnaasiumi arvutiõpetus

Bioloogia

 

gümnaasiumi bioloogia

põhikooli bioloogia

Eesti keel

 

5. klassi eesti keel

6. klassi eesti keel

7. klassi eesti keel

8. klassi eesti keel

9. klassi eesti keel

gümnaasiumi eesti keel

Füüsika

 

gümnaasiumi füüsika

põhikooli füüsika

Geograafia

 

gümnaasiumi geograafia

põhikooli geograafia

Inglise keel

 

3. klassi inglise keel

4. klassi inglise keel

5. klassi inglise keel

7. klassi inglise keel

7.-9. klassi inglise keel

gümnaasiumi inglise keel

Inimeseõpetus

 

põhikooli inimeseõpetus

Keemia

 

gümnaasiumi keemia

põhikooli keemia

Kehaline kasvatus

 

4.-6. klassi kehaline kasvatus

7.-9. klassi kehaline kasvatus

gümnaasiumi kehaline kasvatus

Kirjandus

 

5. klassi kirjandus

6. klassi kirjandus

7. klassi kirjandus

8. klassi kirjandus

9. klassi kirjandus

gümnaasiumi kirjandus

Kunstiõpetus

 

4. klassi kunstiõpetus

5.-6. klassi kunstiõpetus

7.-8. klassi kunstiõpetus

9. klassi kunstiõpetus

gümnaasiumi kunstiõpetus

Loodusõpetus

 

5. klassi loodusõpetus

6. klassi loodusõpetus

7. klassi loodusõpetus

Matemaatika

 

5.-6. klassi matemaatika

7.-9. klassi matemaatika

12. klassi lai matemaatika

gümnaasiumi matemaatika

Muusikaõpetus

 

gümnaasiumi muusikaõpetus

põhikooli muusikaõpetus

Psühholoogia

 

psühholoogia

Riigikaitse

 

riigikaitse

Saksa keel

 

7. klassi saksa keel

8.-9. klassi saksa keel

gümnaasiumi saksa keel

Tehnoloogia

 

tehnoloogia

Vene keel

 

7.-9. klassi vene keel

vene keel B2

gümnaasiumi vene keel

Ühiskonnaõpetus

 

ühiskonnaõpetus

 Sisehindamine

 

Sisehindamise aruanne

Sisehindamise akt

Tööplaan

 

• Narva Eesti Gümnaasiumi tööplaan

• IT tööplaan

• Raamatukogu tööplaan

• Huvitegevuse aruanne

Õppekava

 

Põhikooli õppekava

Gümnaasiumi õppekava

Söökla

 Uuendamisel kuni septembrini

Juhendid

 

• Uurimis- ja loovtööde koostamise ja vormistamise juhend

• Akadeemiakese viitamise juhend

• Uurimistööde vormistamise juhend

Koolikorraldus

 

• Hindamise kord

• Kodukord

• Õppeplaan

• Dokumentide loetelu

Õpetajate konsultatsioonide ajad 

• Huviringid (Uuendamisel kuni septembrini)

• Õpilaste arv klasside kaupa (Uuendamisel kuni septembrini)

Neg nõuded ja korrad

 

Õpiabi osutamise kord

Üldine tuleohutuse juhend

Õpilaste tunnustamise kord

Vihikute nõuded

Päevakava

Arenguvestluse läbiviimise kord

NEG asjaajamiskord

Arvutiklassi reeglid

Hoolekogu

 

• Hoolekogu nimekiri

Raamatukogu

 

• Raamatukogu arenguplaan (Uuendamisel kuni septembrini)

Tervishoid

 

Tervisehoiuteenuse osutamisega tegeleva personali vastuvõtuajad

Muud dokumendid

 

Õppenõukogude ajakava

Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Narva Eesti Gümnaasiumi põhimäärus

Arengukava

NEG õpilasesinduse põhimäärus