Austatud Narva Eesti Gümnaasiumi hoolekogu liikmed,

töötajad, õpilased ja õpilaste vanemad

 

Teavitan teid, et Narva Linnavolikogu 29.04.2021. a otsusega nr 48 „Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks ja linnavara tasuta võõrandamine“ volitati Narva linnapead sõlmima Haridus- ja Teadusministeeriumiga halduslepingu, mille sisuks on Narva Eesti Gümnaasiumi pidamise üleandmine riigile. Otsusega võib tutvuda Narva linna veebilehel http://www.narva.ee/files/17102.pdf. Leping sõlmiti 17.05.2021. a ning alates uue õppeaasta algusest ehk 01.09.2021. a läheb Narva Eesti Gümnaasiumi pidamine Narva linnalt üle riigile.

 

Kooli pidamise üleandmine riigile tähendab kooli pidaja muutmist. Praegu on kool Narva linna munitsipaalasutus, alates 01.09.2021. a muutub kool Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavaks asutuseks.

 

Kooli pidamise üleandmine riigile ei too kaasa muudatusi kooli õpilastele ja töötajatele. Kõik Narva Eesti Gümnaasiumi õpilased, kes kooli pidamise üleandmise ajal on kooli õpilaste nimekirjas, jätkavad õpinguid õppekaval, mille järgi nad Narva Eesti Gümnaasiumisse õppima asusid. Töötajate töölepingud lähevad muutumatul kujul alates 01.09.2021. a üle riigikoolile. Kooli pidaja muutus ei ole aluseks töölepingute erakorraliseks ülesütlemiseks.

 

Narva Eesti Gümnaasiumi pidamise üleandmise eesmärk on tagada kvaliteetne eestikeelne haridus Narva linnas. Eelseisval sügisel algab praeguse Narva Eesti Gümnaasiumi hoone täielik renoveerimine, mille tulemusena saavad 2023/2024. õppeaasta alguseks õpilased ja õpetajad funktsionaalsema, turvalise ja mugavama õpikeskkonna. Koostöös Haridus- ja Teadusministeerium ja Narva linn saavad tulevikus pakkuda Narva elanikele paremaid võimalusi eesti keeles hariduse omandamiseks.

 

Lugupidamisega

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Katri Raik

Narva linnapea


 

Riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

 

Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium  7350206

Ida-Viru piirkonna ekspert 7350106, 56502275

 

Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab:

Päästeamet Ida-Viru büroo 3576102, 58603556

 

Riiklikku tervisekaitsejärelevalvet teostab:

 Terviseamet

Ida talituse Narva esindus 53007688


 

 

 

   

         I vaheaeg 19.–25. oktoober 2020;

     II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;

     III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;

     IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 19. aprill – 25. aprill 2021;

     V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021.

TEEME ÜHESKOOS LASTE KOOLIPÄEVA RÕÕMSAMAKS!

Oleme otsustanud liituda uue projektiga Vahetund koolis. Info siit..

 

Narva Eesti Gümnaasiumi kodukord (/Väljavõte/). Muudetud õppenõukogu nr. 1 otsusega 20.10.2014.a. 1.17 punkt 27

Narva Eesti Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilane, kes on, olenemata põhjusest, jooksva õppeaasta ühe kursuse jooksul puudunud 10 või enama tunni ulatuses, sooritab üldjuhul selle kursuse lõpus arvestusliku töö kogu kursuse mahus, mida ei saa järele vastata ning mis on aluseks kursusehinde väljapanemisel.